• Avtale med vaktselskap
  • Brannalarm med direktevarsling til Brannvesenet
  • Adgangskontroll
  • Brannsikre skap
  • Gode oppbevaringsforhold:
    – Lav fuktighet, riktig temperatur og lys
  • Antivirus avtale. Benytter FSECURE
  • Serviceavtale med Rentokil for forebyging av skade

Virksomheten arbeider systematisk for å oppfylle kravene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen og det tilfredsstille kravene i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften) fastsatt ved kgl. res. 6. desember 1996 i medhold av lov 4 februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø mv.

Virksomheten er lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og arbeidsmiljø-regelverk når det gjelder ansattes faglige og sosiale rettigheter.

Oppdragsgiver etter anmodning gis etter rett til gjennomgåelse og verifikasjon av virksomhetens system for ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet.

M&K Dokumentasjon AS er som firma klarert for gradert informasjon gjennom Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) . Alle ansatte som behandler fortrolig informasjon fra kunden er pålagt taushetsplikt og er sikkerhetsklarert.